ی پروژه)

 

Lund University (LU)

دانشگاه لوند، سوئد

Lisbon University (UL)

دانشگاه لیسبون، پرتغال

National Technical University of Athens (NTUA)

دانشگاه ملی فنی آتن، یونان

Vilnius Gediminas Technical University (VGTU)

دانشگاه فنی گدیمیناس ویلنیوس، لیتوانی

 

Ecole nationale des sciences géographiques (ENSG)ی علوم جغرافیایی پاریس، فرانسه

University of Tehran (UT)

دانشگاه تهران، ایران

Imam Khomeini International University (IKIU)

دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین، ایران

Bu-Ali Sina University (BASU)

دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

 

 

Sana’a University (SU)

دانشگاه صنعا، یمن

Taiz University (TU)

دانشگاه تعز، یمن