محصولات › بسته های کاری 1: آماده سازی (جلسه معارفه)

 

 

وظایف

D1: برنامه کار تلفیقی و گزارش وضعیت.

D2: صورت جلسه با لیست موارد اقدام و یک شخص مسئول برای هر مورد.

D3: کمیته راهبری (تاسیس).

D4: گروه کنترل کیفیت (تأسیس).

D5: تفاهم نامه تنظیم شده است.

: اطلاعات و عملکرد کلی مورد نیاز برای emGeo.

شرح

  • برگزاری جلسه معارفه
  • ایجاد کمیته راهبری پروژه (SC)
  • سازماندهی گروه کنترل کیفیت و انتخاب اعضا.

ریسک ها و خطرات مرتبط

  • شرکای پروژه و شرکت کنندگان برای برنامه ریزی جزئیات پروژه لازم است در جلسه آغازین (معارفه) شرکت کنند.
  • شرکای وابسته می توانند به صورت فیزیکی یا آنلاین به عنوان مثال از طریق Skype در جلسه شرکت کنند.
  • بابت شرکت در جلسات به شرکای وابسته پرداخت نمی شود.
  • جلسه شروع در دانشگاه لوند برگزار می شود زیرا این دانشگاه هماهنگ کننده اصلی پروژه است.
  • مسئولیت های کلی در میان کشورهای شرکت کننده و همکار در جلسه آغازین مورد بحث و توافق قرار خواهد گرفت.
  • به جز بی ثباتی سیاسی در برخی از کشورهای همکار و شرکت کننده، هیچ خطر عمده ای برای شروع جلسه پیش بینی نشده است.